VERDELING EOT

Eén van de voordelen van een EOT is dat u zelf kunt kiezen hoe u alles onderling gaat verdelen. Maar hoe begint u daaraan? Wat moet er verdeeld worden? Hieronder lichten we enkele zaken kort toe.

Wat te verdelen?

In principe moet alles dat gemeenschappelijk is, verdeeld worden. Maar wat is nu juist gemeenschappelijk? Om dit te kunnen bepalen dienen we naar het huwelijkstelsel te kijken. Huwde u zonder huwelijkscontract, dan is in principe het wettelijk stelsel op u van toepassing. Huwde u met een huwelijkscontract, dan zal er in dat contract bepaald zijn wat er als gemeenschappelijk moet worden beschouwd.

Wettelijk stelsel

Indien u en uw partner geen huwelijkscontract afsloten, heeft de wet een toepasselijk huwelijksvermogensstelsel voorzien, het zogenaamde wettelijk stelsel. Dit stelsel bepaalt dat alle goederen, inkomsten en ook schulden verworven tijdens het huwelijk in beginsel gemeenschappelijk zijn. De goederen die u reeds bezat voor het huwelijk en de goederen die u verwierf via schenking of testament vallen in uw eigen vermogen. Zo zal het loon dat u ontvangt tijdens het huwelijk gemeenschappelijk zijn, ook al staat het op een eigen zichtrekening.

Huwelijkscontract

Indien u samen het stelsel van zuivere scheiding van goederen heeft aangenomen zijn er in principe geen gemeenschappelijke goederen. Opteerde u en uw partner voor het stelsel van algehele gemeenschap, dan zijn alle goederen gemeenschappelijk, ook deze die u voorhuwelijks had.

Er zijn tevens allerlei verschillende afwijkingen mogelijk op beide stelsels. Indien u dus een huwelijkscontract afsloot, kan u best nakijken wat er in het contract werd bepaald.


Heeft u een vraag? Bel of mail ons!
014/88.29.89 of info@hegislegal.be
ma - do: 9u tot 17u
vr: 9u tot 12u

Belknop                                Mailknop


Goederen

Er zijn twee soorten goederen. De roerende en de onroerende goederen. Hieronder lichten we beide even kort toe.

Verdeling inboedel

De inboedel omvat alle meubels, huisraad, elektronische apparaten, enz. U kan best met uw partner de volgende vragen doorlopen: Zal elk voorwerp individueel aan iemand worden toegewezen? Of krijgt één van de partners de gehele inboedel en zal deze dan wel of niet de andere partner hiervoor compenseren? Of wordt de inboedel verkocht en zal de opbrengst verdeeld worden? Als u beslist om de inboedel te verkopen dan dient u zo precies mogelijk aan te geven hoe u deze zal verkopen, zo zal de gewenste minimumprijs, het verkoopkanaal, enz. mee opgenomen dienen te worden.

Muntstukken

Financiële rekeningen en gelden

Ook over de gezamenlijke bankrekeningen dient een overeenkomst opgemaakt te worden. Toch stopt het niet bij enkel de gemeenschappelijke bankrekeningen, want zoals hierboven reeds werd aangegeven, kunnen gelden die op een eigen rekening staan, toch gemeenschappelijk zijn. Er dient dan in principe niet enkel een verdeling van de gemeenschappelijke rekeningen te gebeuren, maar ook van de  persoonlijke rekeningen. Hoe u de gelden en de rekeningen verdeelt, kan u vrij kiezen bij een EOT. Zo kan u samen beslissen om de rekeningen af te sluiten en de gelden 50/50 te verdelen of u kan bv. de rekeningen, inclusief het saldo, toebedelen aan één partner. Ook kan het mogelijks interessant zijn om een gemeenschappelijke rekening aan te houden en te gebruiken om de eigenaarskosten van de gemeenschappelijke woning voorlopig samen te betalen of om bv. dienst te doen als een kindrekening. 

Pook auto

Voertuigen

Het is een wijdverbreide misvatting dat de inschrijving bij de DIV bepaalt wie de eigenaar van de wagen is. De inschrijving is echter geen bewijs van eigendom. Ook een wagen aangekocht door één partner tijdens het huwelijk kan in bepaalde stelsels gemeenschappelijk zijn en dient dan verdeeld te worden.

Het is dus niet voldoende om een gemeenschappelijke wagen in te schrijven op een partner zijn naam om de wagen aan die partner toe te bedelen. Ook een regeling omtrent deze wagen dient te worden opgenomen in uw EOT. U kan de wagens toebedelen hoe u wenst in het kader van een echtscheiding met onderling akkoord. Zo kan u kiezen aan welke partner de wagen toebedeeld wordt, of er een oplegsom betaald zal worden, enz.

Huisdier

Huisdieren

Volgens de wet vallen huisdieren ook onder het goederenrecht en dient er een overeenkomst te zijn over het dier. Wij beschouwen emotioneel echter een huisdier niet zomaar een 'goed' aangezien we vaak een hechte band met dit dier hebben. U kan in het kader van een EOT dan ook bijkomende regelingen opnemen. Zo kan er een (wandel)regeling worden opgesteld of kunnen er extra afspraken i.v.m. dierenartskosten, enz. worden opgenomen. 

Sleutel in slot

Onroerende goederen

Als er onroerende goederen zijn, moet er eerst een onderscheid worden gemaakt tussen de goederen die eigendom zijn van één partner (bv. een voorhuwelijkse woning die niet is ingebracht in het gemeenschappelijk vermogen) en de onroerende goederen die gemeenschappelijk of onverdeeld zijn (bv. een woning tijdens het huwelijk samen aangekocht door beide partners in het wettelijk stelsel). 

Voor de gemeenschappelijke onroerende goederen heeft u in beginsel drie keuzes:

  • De woning blijft onverdeeld: Beide partners blijven dan eigenaar en de principes van mede-eigendom zullen dan tellen. Dit kan voor een periode van 5 jaar. Na deze periode kan dit wel nog hernieuwd worden.

  • De woning wordt toebedeeld: Eén van de partners kan er voor kiezen om het goed volledig over te nemen. U zal dan samen moeten overeenkomen of er een opleg verschuldigd is door de partner die het goed overneemt. Mogelijks is het goed nog belast met een hypothecaire lening: u kan dan best bij de bank informeren wat de mogelijkheden zijn.

  • Het onroerend goed wordt te koop gesteld: Als u beslist om het onroerend goed te koop te stellen, zal u samen afspraken moeten maken: Tegen welke vraagprijs wordt het goed op de markt aangeboden? Wat is de bodemprijs? Hoe wordt het goed verkocht? (Bv. via een makelaar, een notaris, openbaar, uit de hand,… ) Wat gaat u doen met het bedrag dat u ontvangt? Wordt dit gelijk verdeeld of wordt er een ongelijke verdeling afgesproken?

Bij bovenstaande opties kan het soms zijn dat u bijkomend een notaris nodig heeft om een authentieke akte op te stellen die bij het verzoekschrift gevoegd moet worden. Bij het te koop stellen is dit niet het geval. Wenst u te weten of er in uw situatie een tussenkomst van een notaris nodig zal zijn, contacteer ons dan even en wij gaan samen met u na wat de mogelijkheden zijn.

Schulden

Ook over de bestaande gemeenschappelijke schulden dient er een regeling te worden getroffen. Zo kan u beslissen dat de schuld door slechts één partner verder afbetaald zal worden, of dat beide partners voor de helft zullen instaan voor de betalingen, enz. Denk er wel aan dat deze afspraken in beginsel enkel gelden tussen de echtgenoten. De schuldeiser kan mogelijks nog beide ex-echtgenoten aanspreken bij wanbetaling. De aangesproken partner krijgt dan wel een vorderingsrecht op de andere partner. 

© 2017 - 2024 Hegis Legal | sitemap | rss