Navigatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1.1 In onderhavige algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a. Hegis Legal: onderneming Hans Van Nijverseel met adres en kantoor te B-2490 Balen (België), Steegstraat 10, geregistreerd met ondernemingsnummer 0633.897.275 en btw-nummer BE0633.897.275. - T: +32 (0) 14 88 29 89 - F: +32 (0) 14 55 31 88 - I: www.hegislegal.be - E: info@hegislegal.be

b. Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die gebruik maakt, of wenst te maken, dan wel op enigerlei wijze interesse heeft geuit in het mogelijks afnemen van producten en/of diensten van Hegis Legal.

c. Advies: de visie van Hegis Legal met betrekking tot juridische kwesties van Belgisch recht. De Adviezen kunnen onder meer worden verstrekt onder de vorm van brieven, verzoekschriften, telefoongesprekken, conclusies, e-mails, dagvaardingen, algemene voorwaarden, faxen, bezwaarschriften en contracten. Kort Advies: Advies zonder bestudering van stukken. Uitgebreid Advies: Advies met bestudering van stukken.

d. Abonnement: een overeenkomst tussen Hegis Legal en een Klant waarbij de Klant, tegen periodieke betaling, het recht heeft om, gedurende een bepaalde periode, maandelijks gebruik te maken van een bundel van een maximaal aantal vooraf bepaalde Adviezen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, elke dienstverlening, alle overeenkomsten en/of andersoortige rechtsbetrekkingen direct of indirect verband houdende met door Hegis Legal aangeboden producten, goederen en diensten en meer bepaald op de Adviezen en Abonnementen van Hegis Legal.

2.2 De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contractuele relatie tussen Hegis Legal en de Klant. Bovendien zijn zij niet enkel van toepassing op de initiële opdracht van de Klant aan Hegis Legal, maar ook op alle eventuele navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken zouden zijn gemaakt.

2.3 Overeenkomsten die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

2.4. De elektronische webwinkel van Hegis Legal biedt de Klant de mogelijkheid om producten en/of diensten online aan te kopen. De algemene voorwaarden zijn ook onverkort van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment van de elektronische webwinkel en op elke online aankoop die de Klant plaatst bij Hegis Legal.

2.5 Naast deze algemene voorwaarden kunnen ook specifieke voorwaarden van toepassing zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleren de specifieke voorwaarden.

2.6 Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van de Klant zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Hegis Legal uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Voorwerp

3.1 De dienstverlening van Hegis Legal kan onder meer betrekking hebben op het verlenen van Adviezen, het optreden als lasthebber, het verkopen van modellen en heeft uitsluitend betrekking op Belgisch recht.

3.2 Het inwinnen van Advies per telefoon is in beginsel beperkt tot een maximum van 10 minuten voor een Kort Advies en tot een maximum van 15 minuten voor een Uitgebreid Advies. Het bestuderen van stukken is steeds beperkt tot Nederlandstalige teksten op A4 formaat in een gebruikelijke lettergrootte en dit tot maximaal 5 pagina’s. Een consultatie in persoon is in beginsel steeds beperkt tot maximaal 60 minuten. Bij overschrijding van voornoemde limieten is Hegis Legal gerechtigd bijkomend te factureren aan de helft van het tarief en dit pro rata de extra stukken en/of tijd. Er wordt immers vanuit gegaan dat een tarief, waarbij stukken dienen te worden bestudeerd, bestaat uit de helft studie van stukken en de helft uit het formuleren van het Advies.

3.3 De Klant gaat akkoord dat de bepaling van het voorwerp van de dienstverlening en de eventuele aanpassing en/of uitbreiding ervan vormvrij kan gebeuren en onder meer kan blijken uit correspondentie, uit stukken, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen. Hegis Legal maakt onder meer gebruik van verscheidene elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail en een online facturatiesysteem. De Klant aanvaardt het gebruik en de waarde van deze communicatiemiddelen.

3.4 Hegis Legal doet haar aanbod via de webwinkel of via een offerte. De Klant verklaart zich akkoord met dit aanbod dat door Hegis Legal is gedaan door middel van een opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicaties. Indien de formulieren die op de website staan worden ingevuld en doorgestuurd, houdt dit een opdrachtbevestiging in.

3.5 Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de opdracht, tenzij mits de onderlinge overeenstemming tussen Hegis Legal en Klant. Indien de Klant na zijn opdrachtbevestiging de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zal dit geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen.

3.6 Een individuele offerte is enkel geldig ten aanzien van de persoon of personen tot wie de offerte is gericht. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de individuele offerte zelf, of bij gebreke hieraan, een geldigheidsduur van dertig kalenderdagen na datum van verzending.

3.7 Termijnen voor oplevering die worden meegedeeld kennen een louter indicatieve werking. Hegis Legal heeft steeds het recht om de oplevering uit te stellen, bijvoorbeeld indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht. Hegis Legal is niet gehouden om de Klant hierover voorafgaand in te lichten. Hegis Legal is niet aansprakelijk voor schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. Hegis Legal heeft te allen tijde het recht de opdracht in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, kan Hegis Legal de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Klant de voorafgaande fase heeft betaald en/of goedgekeurd.

3.8 Tenzij uit de aard van de betreffende opdracht zonder enige mogelijke twijfel blijkt dat het om een resultaatsverbintenis gaat, dan wel dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen werd, zijn de verbintenissen van Hegis Legal geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.

3.9 De plaats van uitvoering van de verbintenissen van Hegis Legal is in beginsel op de het kantooradres van Hegis Legal.

Artikel 4 Informatieverstrekking

4.1 De Klant verstrekt aan Hegis Legal, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, spontaan en stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van de dienstverlening mogelijk te maken. Hegis Legal is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de Klant.

Artikel 5 Onderlinge vertegenwoordiging

5.1 Wanneer Hegis Legal in een dossier de belangen van meerdere Klanten behartigt, dan vertegenwoordigen deze Klanten elkaar onderling, in het bijzonder ook nopens uitwisseling van informatie, het geven van goedkeuring aan ontwerpteksten en het geven van goedkeuring voor bepaalde handelingen. Dit is in het bijzonder zo wanneer de betreffende Klanten echtgenoten, samenwonenden, familieleden, zakenpartners, partijen bij eenzelfde overeenkomst, leden van eenzelfde (vennootschaps)orgaan, verbonden vennootschappen, vennootschap en achterman zijn.

5.2 Indien verschillende personen en/of rechtspersonen gelijktijdig als opdrachtgever en/of als Klant optreden, zijn zij hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle verplichtingen voortspruitend uit de overeenkomst. Als een factuur op verzoek van de besteller, op naam van een derde wordt geschreven blijft de besteller hoofdelijk en ondeelbaar met de derde opzichtens Hegis Legal gehouden tot het naleven van alle verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 6 Beroep op derden

6.1 Hegis Legal is volledig vrij om de uitvoering van de opdracht naar eigen vermogen en inzicht te verrichten, wat bovendien betekent dat Hegis Legal de volledige vrijheid heeft om beroep te doen op de diensten van derden indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht.

6.2 De inschakeling van derden gebeurt in naam en voor rekening van de Klant, die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. Alle vergoedingen en/of erelonen en kosten van deze derden zijn integraal ten laste van de Klant en zullen in de regel rechtstreeks door de Klant betaald worden aan deze derden. Indien zij door Hegis Legal voorgeschoten zouden worden, zullen zij derhalve worden doorgerekend aan de Klant.

6.3 Hegis Legal kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke tekortkomingen van derden die door Hegis Legal worden ingeschakeld, zelfs niet indien deze derden hun vergoeding en/of erelonen en kosten aan Hegis Legal zouden aanrekenen en/of deze derden als een onderaannemer van Hegis Legal aanzien zouden worden.

Artikel 7 Prijzen en betaling

7.1 De vergoeding voor de afname van goederen en/of diensten van Hegis Legal is geregeld volgens de vaste tarieven zoals aangeduid op de website, of zoals meegedeeld in een offerte. De uitvoering van iedere opdracht wordt in beginsel voorafgegaan door de betaling van het totaal verschuldigde bedrag door de Klant. Het gebrek aan spontane betaling kan van invloed zijn op de oorspronkelijk overeengekomen opleveringstermijnen. De kosten die Hegis Legal heeft voorgeschoten aan derden, worden aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten.

7.2 Indien voor een bepaalde opdracht een vaste prijs geldt en het verlenen van die diensten lijdt tot extra werkzaamheden, die redelijkerwijs niet geacht te kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, dan worden deze extra werkzaamheden bijkomend gefactureerd. Zulks echter uitsluitend na de Klant voorafgaand over de financiële gevolgen hiervan te hebben geïnformeerd.

7.3 Hegis Legal kan te allen tijde beslissen om de tarieven aan te passen. Deze nieuwe tarieven worden louter toegepast op iedere nieuwe, toekomstige opdracht en er wordt geen afbreuk gedaan aan de bestaande geldige offertes.

7.4 Hegis Legal kan elektronisch factureren.  In geval van elektronische factuur zal deze het enige, originele exemplaar van de factuur vormen, en zal deze de wettelijke betekenis en draagwijdte van factuur hebben. De Klant aanvaardt het gebruik en de bewijskracht van de elektronische factuur. De elektronische facturen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de Klant opgeeft. De Klant zal er zorg voor dragen dat dit e-mailadres alleen toegankelijk is voor personen die kennis mogen nemen van deze gegevens. De ontvangst van de elektronische facturen is afhankelijk van bepaalde technische vereisten ten aanzien van de computer en verbinding met het internet van de Klant.  De Klant kan kennisnemen van deze technische voorwaarden die van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de naleving van deze vereisten en voor het gebruik van zijn hard- en software. Hegis Legal verbindt er zich toe de authenticiteit van de herkomst en integriteit van de inhoud van de uitgeschreven facturen, alsmede de leesbaarheid ervan, te waarborgen.

7.5 Alle facturen zijn te betalen binnen veertien kalenderdagen vanaf de facturatiedatum. Hegis Legal kan een kortere betalingstermijn bepalen. Indien de Klant niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de veertien na de dagtekening ervan schriftelijk gemotiveerd en per aangetekende post te protesteren, bij gebreke waarvan zij onherroepelijk als aanvaard zal worden beschouwd.

7.6 Hegis Legal kan administratieve kosten aanrekenen voor het verzenden van bijkomende facturen, duplicaten, herinneringen, ingebrekestellingen en voor het opmaken van een afbetalingsplan. De kosten bedragen zeven euro voor het verzenden van een gewone brief en veertien euro voor een aangetekende verzending.

7.7 Bij gebreke aan tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met tien procent, met een minimum van vijfentwintig euro, en dit onverminderd het recht om vergoeding te vorderen voor de werkelijke schade. Tevens heeft Hegis Legal in dit geval zonder ingebrekestelling het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de Klant met onmiddellijke ingang te beëindigen. Hegis Legal is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de Klant.

7.8 Bij gebreke aan tijdige betaling is Hegis Legal gerechtigd om een interest in rekening te brengen, al naargelang het geval, overeenkomstig het bepaalde bij wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, dan wel aan de wettelijke intrestvoet vanaf de dag van de aangetekende ingebrekestelling bij particuliere Klanten en dit tot op de datum van volledige betaling.

7.9 De niet tijdige betaling van een factuur en/of de niet naleving van een afbetalingsplan heeft tot gevolg dat alle andere facturen, ook al werd daarvoor een betalingstermijn verleend of een betalingsplan opgesteld, onmiddellijk opeisbaar worden zonder voorafgaande ingebrekestelling.

7.10 Gedeeltelijke betalingen zullen eerst als vergoeding voor interesten en schadebeding worden beschouwd en daarna slechts als afkorting op de hoofdsom van de facturen, waarbij deze betalingen dan vervolgens worden toegerekend aan de laatste uitgegeven factuur die nog openstaat.

7.11 Voor EOT's met internationale aspecten wordt een toeslag aangerekend van 250 euro.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1 Alle materialen ontwikkeld door Hegis Legal en/of ter beschikking gesteld door Hegis Legal zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en kunnen enkel worden gebruikt voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het is de Klant niet toegestaan om de door Hegis Legal gemaakte Adviezen, nota’s, contracten, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden, ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken anders dan in het kader van de aan Hegis Legal toegekende opdracht.

8.2 Het ongeautoriseerde gebruik zal aanleiding geven tot een nieuwe facturatie, voor iedere vastgestelde schending apart, en dit ten belope van het gehanteerde tarief vermeerderd met een toeslag van vijfentwintig procent. De Klant is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Hegis Legal is uitsluitend aansprakelijk voor een toerekenbare zware contractuele en/of buitencontractuele fout.

9.2 De aansprakelijkheid van Hegis Legal is beperkt tot de directe schade die volgt uit de zware fout. Hegis Legal is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade of immateriële schade ten gevolge van bovenstaande fout. Onder indirecte schade moet men ten minste volgende schade verstaan, zonder limitatief te zijn: elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële en/of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van klanten, gemiste kansen, gemiste besparingen, enz. De aansprakelijkheid van Hegis Legal voor de directe schade kan nooit hoger zijn dan de waarde van de geleverde diensten (excl. btw) waarbij de fout zich voordoet, en dit met een maximum van duizend euro. Bij opdrachten voor langere tijd en/of Abonnementen is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de afgelopen maand met een maximum van vijfhonderd euro.

9.3 Binnen de veertien kalenderdagen na oplevering of dagtekening van de factuur, dan wel binnen de veertien kalenderdagen na de ontdekking van de fout indien de Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, dient de Klant Hegis Legal op gemotiveerde wijze in gebreke te stellen bij een ter post aangetekende zending en Hegis Legal hierbij een redelijke termijn te verschaffen om te reageren.  Indien de Klant hieraan niet voldoet wordt de Klant geacht de verrichte werkzaamheden en facturen te hebben geaccepteerd en zal de Klant geen enkele vordering lastens Hegis Legal meer instellen tot het bekomen van schadevergoeding/schadeloosstelling.

9.4 Indien de Klant door een contractuele en/of buitencontractuele fout de aansprakelijkheid van Hegis Legal in het gedrang brengt, dient zij alle nodige maatregelen te nemen om Hegis Legal te vrijwaren van elke schade die zij hierdoor kan oplopen.

9.5 In geval van overmacht is Hegis Legal gerechtigd om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de overmacht van blijvende aard is en gedurende meer dan negentig dagen aanhoudt, dan heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven. Prestaties die reeds door Hegis Legal werden geleverd worden in dat geval in verhouding aangerekend aan de Klant.

9.6 De beperkingen van aansprakelijkheid waarin onderhavige algemene voorwaarden voorziet, zullen steeds geïnterpreteerd worden in de zin dat zij rechtsgeldig zijn. Ingeval een beperking van aansprakelijkheid in bepaalde hypotheses niet rechtsgeldig zou zijn, zal dergelijke hypothese geacht worden niet bedoeld te zijn.

Artikel 10 Beëindiging

10.1 Onverminderd alle andere gemeenrechtelijke beëindigingswijzen van de overeenkomst tussen Hegis Legal en de Klant hebben zowel de Klant als Hegis Legal het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. Zulks is niet van toepassing op de Abonnementen.

10.2 Ingeval de Klant een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht kan Hegis Legal de overeenkomst slechts beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 14 kalenderdagen (onverminderd het recht van Hegis Legal om haar werkzaamheden in de tussentijd te schorsen, moest de Klant in gebreke zijn, of om de overeenkomst te doen ontbinden wegens ernstige wanprestatie). De opzegging moet schriftelijk gebeuren.

10.3 De Klant is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Hegis Legal maakt gebeurlijk een eindfactuur op en bezorgt deze aan de Klant. Hegis Legal archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart het voor een periode van vijf jaar. Hegis Legal bezorgt de Klant op diens verzoek zijn dossier terug. Originele documenten kunnen aan de Klant terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem gearchiveerd te worden. Na de periode van vijf jaar worden het dossier en de originelen definitief vernietigd.

10.4 Hegis Legal is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van de overeenkomst tussen haar en de Klant, behoudens ingeval zij omwille van wanprestatie lastens haar ontbonden zou worden.

10.5 De beëindiging van de overeenkomst tussen Hegis Legal en de Klant en van de eruit volgende verbintenissen, ongeacht de oorzaak ervan, bevrijdt de partijen niet van de afspraken die ze hebben gemaakt rond de gevolgen van de beëindiging van de overeenkomst en de eruit volgende verbintenissen.

Artikel 11 Wijziging/aanvulling

11.1 Hegis Legal behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of aan te vullen. Ingeval van wijziging en/of aanvulling brengt Hegis Legal de nieuwe tekst ter kennis van de Klant. Dit kan via de website van Hegis Legal. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de nieuwe tekst, wordt de Klant geacht te hebben ingestemd met de nieuwe tekst en bindt deze de Klant voor de toekomst.

Artikel 12 Nietigheid / ongeldigheid / onafdwingbaarheid / tegenstrijdigheid

12.1 Indien één of meerdere bedingen van de algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de rechtsgeldigheid en de afdwingbaarheid van de overige bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Zowel Hegis Legal als de Klant engageren zich om dergelijk nietig, ongeldig of onafdwingbaar beding in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van de algemene voorwaarden. Situaties die niet in de algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van de algemene voorwaarden.

12.2 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van de algemene voorwaarden primeert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 13 Abonnementen

13.1 Dit artikel is louter van toepassing op de Abonnementen van Hegis Legal.

13.2 Al naar gelang het gekozen Abonnement heeft de Klant recht op een vast aantal vooraf bepaalde Adviezen per maand. Dit aantal is een maximum per maand. De maand gaat in op de eerstvolgende dag na de dag van aankoop van het Abonnement. Indien de Klant in een gegeven maand slechts deels gebruik maakt van zijn Abonnement, zijn de niet gebruikte maandelijkse Adviezen niet overdraagbaar naar de volgende maand of naar de toekomst.

13.3 Het Abonnement wordt aangegaan voor de duur van 1, 3, 6 of 12 maand en wordt telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde respectievelijke duurtijd van de initiële overeenkomst. Het Abonnement is opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. Opzegging kan enkel schriftelijk via e-mail of per post geschieden. Als eerste dag van de opzegperiode geldt de eerstvolgende dag na de dag dat de wederpartij de opzegging heeft ontvangen. Nadat de Klant het Abonnement heeft opgezegd, behoudt hij toegang tot de voordelen van het Abonnement tot het einde van het Abonnement. Er volgt nooit enige terugbetaling of creditering van gelden voor het Abonnement.

13.4 Facturering van het Abonnement geschiedt vooraf per 1, 3, 6 of 12 maand. Hegis Legal behoudt zich het recht voor om een Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen of te schorsen, zonder terugbetaling van reeds betaalde vergoedingen, indien de Klant op oneigenlijke wijze gebruik maakt van het Abonnement en/of niet tijdig de door Hegis Legal uitgeschreven facturen voldoet. In dat geval worden alle door de Klant nog verschuldigde bedragen direct opeisbaar.

13.5 Hegis Legal heeft het recht om de tarieven voor lopende Abonnementen te wijzigen. Indien dit echter verhogingen van meer dan 10% zijn, kan de Klant binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving tot tariefverhoging het Abonnement met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.

13.6 Hegis Legal is te allen tijde gerechtigd om de inhoud van een Abonnement zonder voorafgaande toestemming van de Klant te wijzigen. Hegis Legal zal de Klant informeren over deze wijzigingen.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Alle overeenkomsten tussen Hegis Legal en de Klant, hun totstandkoming, uitlegging, uitvoering, beëindiging en gevolgen incluis, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van enig geschil wordt door de partijen alles in het werk gesteld tot een minnelijke oplossing te komen. Indien dit niet lukt zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen Hegis Legal een vestiging heeft bevoegd zijn.

Artikel 15 Diversen

15.1 De Klant heeft er kennis van dat juridische procedures risico’s en kosten met zich meebrengen zoals onder meer rechtsplegingsvergoeding, gerechtsdeurwaarderskosten, gerechtskosten, enz. Enkel de Klant is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het al dan niet (en tijdig) indienen van procedurestukken zoals verzoekschriften en dagvaardingen, het verzenden van brieven en het al dan niet opvolgen van Adviezen van Hegis Legal. Enkel de Klant is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het opstarten, het verderzetten en het afbreken van (gerechtelijke) procedures.

15.2 De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

15.3 Hegis Legal is gerechtigd de door de Klant reeds betaalde bedragen te behouden wanneer de Klant afziet van het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst. De Klant is gerechtigd een gelijkwaardig bedrag aan schadevergoeding te ontvangen van Hegis Legal wanneer Hegis Legal afziet van het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst.

15.4 Ondanks de zorgvuldigheid van Hegis Legal kan niet worden uitgesloten dat verstrekte Adviezen niet toepasselijk, onjuist of onvolledig zijn. Elk gebruik ervan is uitsluitend op risico van de Klant. Louter laatstgenoemde is aansprakelijk voor diens genomen keuzes.

15.5 Conform art. VI.53 WER kan geen herroepingsrecht worden uitgeoefend voor onder meer volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of goederen die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. De Klant erkent dat alle goederen die Hegis Legal levert onder deze categorie vallen. Voor dienstenovereenkomsten geldt dat zowel met een betaling als met een opdrachtbevestiging de Klant zijn uitdrukkelijke voorafgaande instemming geeft ter uitvoering van deze dienstenovereenkomst, bovendien erkent de Klant dat hij geen herroepingsrecht heeft voor deze dienstenovereenkomst zodra Hegis Legal deze dienstenovereenkomst heeft uitgevoerd.

15.6 Ingeval van verandering van de toestand van de Klant, zoals overlijden, onbekwaamheid, faillissement, gerechtelijk akkoord, vereffening, fusie of splitsing, gehele of gedeeltelijke inbeslagname van zijn vermogen of indien de Klant een of meerdere van zijn verbintenissen niet nakomt, behoudt Hegis Legal zich het recht voor om elke overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk uitgevoerd, wegens het loutere feit dat een der voormelde gebeurtenissen zich voordoet, ontbonden te verklaren, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst onverminderd het recht van Hegis Legal op schadeloosstelling. Indien Hegis Legal van haar voormeld recht gebruik maakt, zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn op datum van de verzending van een aangetekende brief die daartoe door Hegis Legal aan de Klant wordt gericht.

15.7 Indien Hegis Legal in bepaalde gevallen of op bepaalde momenten niet de strikte naleving van de algemene voorwaarden afdwingt, betekent zulks niet dat Hegis Legal het recht zou verliezen om steeds de stipte naleving van de bepalingen van de algemene voorwaarden te verlangen.

15.8 Hegis Legal behoudt zich het recht voor om haar openingstijden te wijzigen. De openingstijden worden aangegeven op de website.

 © 2017-2019 Hegis Legal (https://www.hegislegal.be). Alle rechten voorbehouden.

© 2017 - 2019 Hegis Legal | sitemap | rss
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.