VZW 

Een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) is een rechtsubject bestaande uit een juridische verzameling van personen die een belangeloos doel nastreven. De vzw onderscheidt zich van andere types vereniging zoals de feitelijke vereniging, de ivzw, de stichting en de vennootschap. 

De vzw bestaat uit ten minste drie personen. De leden van een vzw mogen geen stoffelijk voordeel genieten uit de vzw.

Er dienen statuten te worden opgesteld die als een soort van 'grondwet' voor de vereniging zullen gelden. Ze beschrijven onder meer de rechten en plichten van de leden en de rechten en plichten van de raad van bestuur, ze bepalen wie lid kan worden, wie bestuurder kan worden, enz. 

De statuten moeten schriftelijk worden vastgelegd in ten minste twee exemplaren (onderhands of bij authentieke akte) en moeten een aantal verplichte vermeldingen bevatten. Ze moeten worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Een vzw verwerft rechtspersoonlijkheid op de dag waarop zij haar statuten en de akten nopens de benoeming van de bestuurders neerlegt ter griffie van de rechtbank van koophandel. Vanaf die datum bestaat de vzw als rechtssubject of rechtspersoon.

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss