INTELLECTUELE EIGENDOM

Intellectuele eigendom bestaat uit een geheel van exclusieve rechten op de voortbrengselen van de geest, zijnde creatieve en immateriële prestaties (muziekcompositie, uitvinding, ontwerp van een koffiekan, ...). Ook bepaalde onderscheidende tekens zoals merken rekent men tot de intellectuele eigendom. Terwijl men een exemplaar van een boek in materiële eigendom kan hebben, zal dit recht niet noodzakelijk de intellectuele eigendom erop omvatten. Als eigenaar kan men dus een boek lezen, inkleuren, wegwerpen, maar men heeft niet het recht om het verhaal te kopiëren, te herdrukken, op het internet te plaatsen, er een film over te maken, enz. Die laatste attributen vallen onder de intellectuele eigendom en voor de genoemde handelingen is de toestemming (licentie) van de houder van deze rechten nodig.

Een intellectueel eigendomsrecht geeft aan zijn houder een tijdelijk en voor een bepaald territorium geldend exclusief exploitatierecht. De houder van het auteursrecht op het verhaal van een boek zal dit als enige mogen reproduceren of op de markt brengen. Net zoals de houder van een octrooi op een uitvinding als enige deze uitvinding mag exploiteren en een merkhouder als enige producten met het beschermde merkteken erop in de handel mag brengen.

Intellectuele eigendomsrechten kan men onderverdelen in twee hoofdcategorieën:

- de industriële eigendomsrechten

- de literaire en artistieke eigendomsrechten.

Industriële eigendomsrechten hebben betrekking op creaties die vooral een economische rol spelen in ons productie- en distributieproces. Dit kan gaan om bepaalde innovaties zoals uitvindingen, geneesmiddelen, nieuwe plantenrassen of een nieuw design, die respectievelijk beschermd kunnen zijn door octrooien, kwekersrechten en tekeningen- en modellenrechten. Industriële eigendomsrechten kunnen ook slaan op onderscheidende tekens zoals merken  en geografische aanduidingen.

Literaire en artistieke eigendomsrechten slaan op auteursrechten en naburige rechten, met als voorwerp muziek, literaire werken, beeldhouwwerken, foto’s, schilderijen, ... Op analoge wijze worden ook computerprogramma’s, gegevensbanken en de topografieën van computerchips beschermd.

Het belangrijkste onderscheid tussen deze twee groepen van intellectuele rechten betreft de wijze waarop het recht ontstaat. De (meeste) industriële eigendomsrechten verkrijgt men pas na een formele procedure, terwijl het auteursrecht en de daarmee verwante rechten onmiddellijk en automatisch ontstaan door het loutere feit van de creatie zelf.

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss