GARANTIE

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de wettelijke garantie en de contractuele garantie.

De wettelijke garantie geldt voor elke verkoop van consumptiegoederen uitgevoerd door een professionele verkoper aan een consument die koopt voor privégebruik. Dit is de minimale garantie waar de verkoper zich moet aan houden.

De verkoper kan een uitgebreidere garantie aanbieden. Dit is de contractuele garantie.

De wettelijke garantie geldt voor alle lichamelijke roerende voorwerpen (meubels, dieren, …), met uitzondering van water, gas en elektriciteit en goederen die gerechtelijk of in uitvoering van een beslag zijn verkocht. Ook voor onroerende goederen geldt de garantie niet.

Wat onder de wettelijke garantie?

Wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed is er sprake van een non-conformiteit en speelt de wettelijke garantie.

De consument kan de wettelijke garantie evenwel niet inroepen voor termijnwijzigingen, wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het moment van de aankoop.

Hoe lang loopt de garantietermijn?

De wettelijke garantie kan door de consument.worden ingeroepen binnen de 2 jaar vanaf de levering. (De garantie begint immers te lopen vanaf het moment van de levering van het goed en niet vanaf de aankoop. Voor tweedehandsgoederen kan de garantietermijn worden verkort, maar niet korter dan 1 jaar.

Indien het goed het laat afweten binnen de eerste 6 maanden na de levering wordt er verondersteld dat het gebrek reeds bestond sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat. Indien het defect van het goed meer dan 6 maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet de consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het ogenblik van de levering.

Wat moet u doen wanneer u een gebrek (non-conformiteit) vaststelt?

U dient de verkoper zo spoedig mogelijk te informeren over het gebrek. Zorg ervoor dat u hiervan een bewijs heeft.

Uw koopcontract kan de termijn om een gebrek te signaleren wel beperken tot een bepaalde termijn. Deze mag evenwel niet korter zijn dan 2 maanden.

Let op: De vordering verjaart binnen een termijn van 1 jaar vanaf de vaststelling van het gebrek.

Welke rechten geniet u als consument onder de wettelijke garantie?

U heeft het recht de kosteloze herstelling of de vervanging van het goed te eisen (te kiezen door de klant, maar wel in functie van wat mogelijk en redelijk is).

Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, kunt u een prijsverlaging of de ontbinding van het verkoopcontract eisen.

Als het gaat om een klein defect kunt u de ontbinding van het contract niet eisen.

Kan de garantietermijn verlengd worden?

De garantietermijn van 2 jaar wordt opgeschort gedurende de herstellings- of vervangingsperiode. De garantietermijn loopt m.a.w. verder vanaf het moment van de vervanging of de beëindiging van de herstelling. Er start geen nieuwe termijn van 2 jaar.

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss