ARBEIDSONGESCHIKTHEID

ArbeidsongeschiktheidIndien u als werknemer omwille van gezondheidsredenen niet in staat bent om te werken, moet u de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen en de werkgever binnen de voorziene termijn een medisch attest bezorgen. Indien u als werknemer door ziekte of ongeval niet in staat is om uw werk uit te voeren, zal de arbeidsovereenkomst geschorst worden (m.a.w. een tijdje op 'pauze' gezet). 

In een eerste periode blijft het loon ten laste van de werkgever en ontvangt u het gewaarborgd loon. Voor bedienden is het loon gewaarborgd gedurende de eerste 30 dagen van de arbeidsongeschiktheid. Voor arbeiders is het loon gewaarborgd gedurende de eerste 7 dagen, daarna krijgen ze gedurende 7 dagen 85,88% van hun normale loon. Van de 15e tot de 30e dag arbeidsongeschiktheid hebben arbeiders recht op een percentage van hun loon. Ook dat percentage wordt door de werkgever betaald.

Houdt de arbeidsongeschiktheid gedurenArbeidsongeschiktheidde langere tijd aan, dan krijgt u een vervangingsinkomen dat wordt vergoed door de ziekteverzekering.

Als de arbeidsongeschiktheid lang gaat duren, moet je het ziekenfonds daarvan op de hoogte brengen met een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid dat is ingevuld door de behandelende arts. Bedienden moeten het ziekenfonds waarschuwen binnen 28 dagen en arbeiders binnen 14 dagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid.

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss