ARBEIDSOVEREENKOMST

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een werknemer zich ertoe verbindt om, tegen het ontvangen van een loon, arbeid te verrichten onder het gezag van een werkgever. De arbeidsovereenkomst is bijgevolg een wederkerig contract.

Arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomstenwet

(wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) regelt de arbeidsovereenkomsten voor arbeiders, bedienden, handelsvertegenwoordigers, dienstboden, studenten en huisarbeiders. Zij is ook van toepassing op dergelijke werknemers die worden tewerkgesteld door de overheid, althans indien hun toestand niet statutair werd geregeld.

Indien men slechts voor de vorm zelfstandige is, maar in feite op dezelfde wijze arbeid verricht als werknemers, kan e.e.a. door de rechtbank worden geherkwalificeerd als een arbeidscontract. Dit kan belangrijke financiële gevolgen hebben. Zo kan de schijnzelfstandige-werknemer bijvoorbeeld alsnog vakantiegeld, eindejaarpremies, achterstallig loon enz. vorderen.

In beginsel kan een arbeidsovereenkomst mondeling worden aangegaan om geldig te zijn. Sommige arbeidsovereenkomsten dienen evenwel steeds schriftelijk te zijn opgesteld. De arbeidscontracten voor een bepaald werk of voor bepaalde termijn zijn hier voorbeelden van.

Een arbeidsovereenkomst ondertekend met behulp van de elektronische handtekening die wordt gecreëerd door de elektronische identiteitskaart of door middel van een elektronische handtekening die voldoet aan dezelfde veiligheidswaarborgen als de elektronische handtekening die door de elektronische identiteitskaart wordt gecreëerd, wordt gelijkgesteld met een papieren arbeidsovereenkomst ondertekend door middel van een handgeschreven handtekening.

┬ę 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss