ONTSLAG

Een ontslag is een eenzijdige rechtshandeling en betreft de duidelijk geuite wil, door de werkgever of door de werknemer, om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, waarbij deze wil kenbaar wordt gemaakt aan de wederpartij.

Het ontslag kan rechtmatig, of onrechtmatig zijnOntslag. Indien het ontslag in strijd is met een dwingende wetsbepaling, of in strijd met bepaalde contractuele regels, zal het ontslag veelal niet nietig zijn. De onrechtmatigheid van het ontslag zal dan wel aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding.

De belangrijkste vormen van een rechtmatig ontslag zijn de opzegging en het ontslag om dringende redenen.

De opzegging

Het ontslag door opzegging dient steeds schriftelijk te gebeuren en zal aan een aantal vormvereisten moeten voldoen.

De opzegging zal ter kennis moeten worden gebracht van hand tot hand of middels een ter post aangetekende brief of een gerechtsdeurwaardersexploot. De wijze van kennisgeving van de opzegging is bepalend voor het ogenblik waarop de opzegging geacht wordt te zijn gegeven en bijgevolg ook voor de aanvang van de opzegtermijn. De opzeggingsbrief moet ook in de juiste taal zijn opgesteld.

In principe is de opzegging definitief, doch niets belet de partijen in onderling overleg de opzegging ongedaan te maken.

Als je zelf ontslag neemt zal je in de regel (een tijdje) geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Het ontslag om dringende reden

Zowel de werkgever als de werknemer kan een ontslag om dringende reden inroepen.

Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke samenwerking tussen de partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Veelal zal het gaan om een fout begaan tijdens de uitvoering van het arbeidscontract, doch dit hoeft niet per se zo te zijn. Ook ernstige fouten die zich voordoen in het kader van het privéleven kunnen wettig een dringende reden tot ontslag opleveren.

Wanneer de tegenpartij de ernst van de ingeroepen reden betwist, kan deze zich richten tot de arbeidsrechtbank.

Het ontslag ten gevolge van overmacht

Een overmachtssituatie kan een schorsend of een beëindigd effect hebben op de arbeidsovereenkomst.

De arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval waardoor het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, kan echter slechts een einde maken aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht nadat het reïntegratietraject van de werknemer die het overeengekomen werk definitief niet kan uitoefenen is beëindigd. 

Enkele FAQ:

Ik ben enkele malen dronken op de werkvloer komen opdagen. Kan mijn werkgever mij ontslaan? 

Dat kan. Je dreigt bovendien ontslagen te worden om dringende reden (zogenaamd ontslag “op staande voet”). Er is dan geen opzegtermijn of opzegvergoeding mogelijk en je verliest (tijdelijk) je recht op een werkloosheidsuitkering. 

Mijn werkgever is overleden. Moet ik blijven verder werken?

In principe zal het overlijden van de werkgever geen einde maken aan de arbeidsovereenkomst. Dit kan wel het geval zijn wanneer bijvoorbeeld het overlijden van de werkgever ook het effectieve einde van de onderneming betekent. Ook indien het contract intuitu personae (omwille van de persoon van de werkgever) is aangegaan, zal het wel de beëdiging van de arbeidsovereenkomst betekenen.

Mijn contract van bepaalde duur werd verbroken. Waar heb ik nog recht op? 

In een arbeidscontract van bepaalde duur is er een start- en einddatum voorzien. Indien je voor de einddatum een ontslag krijgt heb je in de regel recht op een vergoeding. De werkgever die het contract van bepaalde duur verbreekt, moet de werknemer uitbetalen voor de resterende termijn. Je ontvangt m.a.w. het loon dat je nog tegoed hebt tot de einddatum van de arbeidsovereenkomst.

 

© 2017 - 2022 Hegis Legal | sitemap | rss